De stem over de wateren

Dit boekje onderzoekt wat het betekent om te drinken uit de Bron van Levend Water, Jezus Christus. Het is een uiterst krachtige zegen voor allen die een diepere relatie zoeken met de Heer, de Bron van eeuwig leven. "The Voice Upon the Waters" wordt gebruikt als een krachtig evangelisatiemiddel in kerken over de hele wereld, om mensen te brengen tot een meer verrijkende persoonlijke gemeenschap met God. De schreeuw van ons hart ..................2 De rivier van leven ..............................5 Zijn stem klinkt over de wateren .....10 Verlaat de fontein niet .....................14 In het huis van mijn Vader ...............21 De passie van Zijn hart .....................31 Het Lam zal hen weiden ...................35

2 Kingdom Faith Ministries International, Inc. PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA www.KingdomFaithMinistries.org © 2003, 2011 Paul D. Norcross. Alle rechten voorbehouden. De schreeuw van ons hart In Gods Woord (de Bijbel) bevat het beeld van water een grote geestelijke waarheid: Gods eeuwige leven stroomt als water vanuit Zijn troon naar Zijn mensen. Het leven van de Ene die er altijd is geweest en die er altijd zal zijn. Hij deelt zijn leven continu met hen die dorst hebben naar dit water en die naar Hem komen om te drinken. Komt je dat bekend voor? Deze woorden doen denken aan de woorden die Jezus sprak aan het einde van het grote feest in Jeruzalem, bijna tweeduizend jaar geleden: Johannes 7:37-39 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Wat is dit water, hoe krijg je het en waarom is het zo belangrijk? Waarom spoorde Jezus zijn luisteraars aan om te drinken van het water dat alleen Hij kon geven? Waarom sprak Hij de vrouw bij de bron in Johannes 4 aan met diezelfde waarheid en waarom En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. Openbaring 22:1

3 Kingdom Faith Ministries International, Inc. PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA www.KingdomFaithMinistries.org © 2003, 2011 Paul D. Norcross. Alle rechten voorbehouden. herhaalde hij het na een halve eeuw nog tweemaal1 aan de apostel Johannes in het boek Openbaring? Wat is er met dit water dat het hart van de vrouw bij de bron zo in beslag nam? Johannes 4:9-15 De Samaritaanse vrouw dan zei tegen Hem: Hoe vraagt U, Die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben?Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen Hem: Heere, U hebt geen emmer en de put is diep; waar hebt U dan het levende water vandaan? Bent U soms meer dan onze vader Jakob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen Hem: Heere, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. Is de schreeuw van jouw hart zoals dit? Verlangt jouw hart om te drinken van de fontein van levend water, zodat je nooit meer dorst 1 Openbaring 7:17 Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Openbaring 22:17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.

4 Kingdom Faith Ministries International, Inc. PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA www.KingdomFaithMinistries.org © 2003, 2011 Paul D. Norcross. Alle rechten voorbehouden. zult hebben? Ken je de smaak van dit geestelijke water in je christelijke wandel? Wees ervan verzekerd dat Jezus Christus kwam om geestelijk water te geven aan allen die het wensen te ontvangen. Maar alleen bekend te zijn met het concept van levend geestelijk water zoals dat beschreven is in de Schrift, is niet voldoende om het te ontvangen, net zo min als kennis van water de dorst van een reiziger in de dorre woestijn kan lessen. We moeten daadwerkelijk drinken uit de fontein van de Heer en niet alleen erkennen dat het bestaat. En laat er geen vergissing over bestaan - de fontein van levend water is niet het boek, net zo min als water het glas is dat het bevat. De schrift kwam van de bron, maar de schrift is niet de bron zelf. Jezus Christus is de bron. En gelovigen die leren te drinken van Zijn bron zullen nooit meer dorst hebben. Het doel van dit boek is om de betekenis te leren van het drinken uit de bron van levend water: Jezus Christus. Waren we allemaal maar zo dorstig als de vrouw bij de bron, bereid om haar kostbare waterpot van gemengde religieuze doctrines achter te laten. Zouden we maar leren om te genieten van het drinken uit de bron; Jezus Christus. Moge de Heer onze dorst vergroten, alle dagen van ons leven. Moge we kamperen bij de oase van Zijn aanwezigheid en dagelijks drinken van Zijn fontein. Moge het voor ons een bron van water zijn die opwelt tot eeuwig leven.

5 Kingdom Faith Ministries International, Inc. PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA www.KingdomFaithMinistries.org © 2003, 2011 Paul D. Norcross. Alle rechten voorbehouden. De rivier van leven Psalm 1:1-3 Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken. We hebben allemaal wel eens bomen gezien aan de rand van rivieren. Zij zijn de grootste, sterkste en meest vruchtbare, om de eenvoudige reden dat ze nooit zonder het levendmakende water komen te zitten. Net zoals water cruciaal is voor het fysieke leven, is het dat ook voor het spirituele leven van een persoon. Gebrek aan water veroorzaakt belemmerde groei. Gebrek aan geestelijk water uit de fontein van levend water veroorzaakt logischerwijs hetzelfde effect op de geestelijke groei van het leven van gelovigen. De geschreven wet van God kwam uit dezelfde bron als de profetieën: door openbaring. Toen heilige mannen van God spraken (en Het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar een van beide beken naartoe komt, zullen leven. Ezechiël 47:9a

6 Kingdom Faith Ministries International, Inc. PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA www.KingdomFaithMinistries.org © 2003, 2011 Paul D. Norcross. Alle rechten voorbehouden. schreven) terwijl zij door de Heilige Geest2 werden aangeraakt. Dit waren mannen en vrouwen die voortdurend met hun wortels putten uit de goddelijke waterbron, de fontein van levend Water, de rivier van leven. Deze rivier droogt nooit op. Dit is een echte rivier. Hij bestaat. God is in het midden van deze rivier (Openbaring 22:1; Ezechiël 47:9). Wanneer gelovigen deze rivier vinden en drinken van deze goddelijke waterbron, bloeit hun leven op bovennatuurlijke wijze. Veel gelovigen hebben al eerder een glimp opgevangen van Gods overvloedige voorziening, misschien in delen. Maar wij willen op deze plaats verblijven en drinken van Zijn voortdurende voorraad. Onze harten zuchten van tevredenheid in Zijn aanwezigheid in deze oase die geen adequate beschrijving kent, maar onze lof en onze opgetogen verbazing in ontzag voor Zijn majesteit en liefde jegens ons aanspoort. Op deze plaats is er een rivier van Zijn goedheid en genade, kracht en vrede, vertrouwen en gemeenschap met onze Schepper. De Schepper die verlangt te wonen in het midden van Zijn volk. Psalm 46:2-6 God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. Laat haar water bruisen, laat het schuimen, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. Sela 2 2 Petrus 1:20-21 Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.

7 Kingdom Faith Ministries International, Inc. PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA www.KingdomFaithMinistries.org © 2003, 2011 Paul D. Norcross. Alle rechten voorbehouden. De beekjes van de rivier verblijden de stad van God, het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste. God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. De rivier van God is de plek waar iedere christen verlangt geplant te worden. Het is niet alleen een plaats van voorspoed en verfrissing, maar ook van genezing. God zal ons leiden naar deze rivier, de plaats waar Hij onze zielen herstelt. Psalm 36:9 Zij worden verzadigd met de overvloed van Uw huis; U laat hen drinken uit Uw beek vol verrukkelijke gaven. Psalm 23:1-3 De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. Levend water, het soort dat tot nu toe is genoemd (met termen als de rivier/beek van God, de stille wateren en de fontein van levend water) komt uit de troonzaal van God. Zoals Ezechiël opmerkt: Ezechiël 47:1-12 Daarna bracht Hij mij terug naar de ingang van het huis. En zie, er stroomde water uit, van onder de drempel van het huis naar het oosten, want de voorkant van het huis lag naar het oosten. Het water stroomde naar beneden van onder de rechterzijde van het huis, ten zuiden van het altaar. Vervolgens bracht Hij mij naar buiten via de noorderpoort en leidde mij buitenom rond naar de buitenpoort, in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rechterzijde borrelde water.

8 Kingdom Faith Ministries International, Inc. PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA www.KingdomFaithMinistries.org © 2003, 2011 Paul D. Norcross. Alle rechten voorbehouden. Toen de Man naar het oosten naar buiten ging, was er een meetlint in Zijn hand. Hij mat duizend el en liet mij door het water gaan: het water kwam tot de enkels. Hij mat weer duizend el en liet mij door het water gaan: het water kwam tot de knieën. Toen mat Hij er weer duizend en liet mij erdoor gaan: het water kwam tot de heupen. Nog eens mat Hij duizend el: het was een beek waar ik niet door kon gaan, want het water was heel hoog – water waar men alleen zwemmend door kon, een beek waar men anders niet door kon gaan. Hij zei tegen mij: Hebt u het gezien, mensenkind? Toen leidde Hij mij en bracht mij terug naar de oever van de beek. Toen ik teruggekeerd was, zie, bij de oever van de beek stonden zeer veel bomen, aan deze kant en aan de andere kant. Hij zei tegen mij: Dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de Vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort, wordt het water gezond. Het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar een van beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt, en alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven. Verder zal het gebeuren dat er vissers langs zullen staan vanaf Engedi tot En-Eglaïm. Er zullen droogplaatsen voor sleepnetten zijn. Hun vis zal van elke soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de Grote Zee. Maar de moerassen ervan en de poelen ervan zullen niet gezond worden: ze zijn aan het zout prijsgegeven. En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing.

9 Kingdom Faith Ministries International, Inc. PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA www.KingdomFaithMinistries.org © 2003, 2011 Paul D. Norcross. Alle rechten voorbehouden. Merk op dat dit genezende, ondersteunende water stroomt uit het heiligdom, het huis van God. In Hebreeën 8:2, is Jezus de Dienaar van dit heiligdom. Jezus Christus dient voortdurend op de plaats waar dit levendmakende water vandaan komt! Nogmaals zien wij de diepte van Zijn oproep op de laatste dag van het feest om de dorstigen te laten komen en water te laten drinken van deze plaats: Johannes 7:37-39 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Wat is dit water dan? We kunnen zien wat het doet in het leven van de gelovige. We kunnen het verlangen zien die onze Heer heeft om ons aan te moedigen het te drinken. We zien dat het alles te maken heeft met de Heilige Geest. Maar hoe wordt het geconsumeerd? Hoe verkrijgen wij het voor onszelf?

10 Kingdom Faith Ministries International, Inc. PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA www.KingdomFaithMinistries.org © 2003, 2011 Paul D. Norcross. Alle rechten voorbehouden. Zijn stem klinkt over de wateren De waterstroom uit de troonzaal en het heiligdom van God is een allegorie voor de stem van de Heer. We lazen in het vorige hoofdstuk in Psalm 46:6 dat God te midden van dit water is. Zijn stem zweeft over dit water (Psalm 29:3), gedragen door dezelfde Heilige Geest die over het water zweefde, in afwachting van Zijn stem om de aarde te scheppen in Genesis 1. Zijn stem vormde de aarde en houdt haar in stand.3 Vandaag is het dezelfde rhema-stem van God, de rhemawoorden van levend water die uit het heiligdom van Zijn troonzaal vloeien, die gelovigen moeten horen en waarnaar ze moeten leven.4 Het is deze rivierstroom van levende woorden die van de troonzaal 3 Hebreeën 11:3 Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord [de gesproken stem – rhema] van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. 4 Hebreeën 1:3 Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen. Mattheus 4:4 Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Zie ook Deuteronomium 8:3 waarin dit vers wordt aangehaald als de voornaamste reden van de hele zwerftocht door de woestijn! De stem van de HEERE klinkt over de wateren, de God der ere dondert; de HEERE is op de grote wateren. Psalm 29:3

11 Kingdom Faith Ministries International, Inc. PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA www.KingdomFaithMinistries.org © 2003, 2011 Paul D. Norcross. Alle rechten voorbehouden. naar de geest van elke gelovige gaat en die resulteert in de voorbereiding van de gemeente, de Bruid van Christus. Efeze 5:25-27 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Wat ontzettend belangrijk worden deze verzen wanneer we begrijpen hoe de bruid van Christus wordt gereinigd, voorbereid en heilig en smetteloos wordt gemaakt door het reinigende water, door het onthullende rhema-woord. "Door het Woord" van Efeze 5:26 is letterlijk “en rhema”, wat betekent "in rust of stroming in gesproken uitingen." Deze gesproken uitingen, woorden van Jezus, komen van Hem door de Heilige Geest, net zoals Johannes die ontving om het boek Openbaring te schrijven. Zij zijn van dezelfde stroom van levend-water-woorden die Paulus ontving toen hij de brieven van het Nieuwe Testament schreef, waarover hij zei: Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus.5 Deze "openbaring van Jezus Christus" komt van de woorden van levend water die naar Paulus stroomden vanuit het heiligdom van Christus. Paulus schreef ze op, net zoals Johannes ze opschreef, zoals hem was opgedragen in Openbaring 1. Ook wij moeten in de rust en de stroming zijn van de onophoudelijk stromende rivier van de woorden die Jezus vanuit Zijn hart tot ons 5 Galaten 1:11-12

12 Kingdom Faith Ministries International, Inc. PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA www.KingdomFaithMinistries.org © 2003, 2011 Paul D. Norcross. Alle rechten voorbehouden. spreekt in de geest van iedere gelovige. Dit zijn de woorden waarnaar wij moeten leven - de rhema-woorden van Mattheüs 4:4 die uit de mond van God komen. Wij zijn vaak geneigd te denken dat de apostelen Johannes en Paulus heel anders of meer gekwalificeerd zijn dan wij, om schapen te worden die de stem van de Heer horen (Johannes 10:27). Maar dit is helemaal niet de les uit de Schrift. Wij moeten drinken uit dezelfde bron en dit rhema-woord uit de fontein van levend water, het water dat ons wast en ons zonder vlek, rimpel of smet maakt, bereidt ons voor op de bruiloft van de Bruidegom met Zijn Bruid. Een ieder die uit de waarheid is, zal aan Zijn stem gehoor geven6 en wie uit God is, hoort de woorden [rhema] van God.7 Dit waren Jezus' woorden tot Pilatus en tot de Judeeërs die Hem verwierpen zodra Hij deze woorden uitsprak. Wees gerust, geliefde(n), we hebben Hem niet afgewezen als we Hem belijden als onze Heer en Verlosser. Romeinen 10:8-11, 17 Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uwmond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken: Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. 6 Johannes 18:37 7 Johannes 8:47a

13 Kingdom Faith Ministries International, Inc. PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA www.KingdomFaithMinistries.org © 2003, 2011 Paul D. Norcross. Alle rechten voorbehouden. Hoewel wij verzekerd kunnen zijn van onze redding, mogen wij niet in gelukzalige zelfgenoegzaamheid blijven hangen. Wij moeten ons met de zaken van onze Vader bezighouden en ons blijven inspannen voor de dingen van de Heilige Geest:  leren verliefd te worden op onze eerste liefde, Jezus Christus (Openbaring 2:1-7),  onze harten cultiveren om Zijn geringste influisteringen te horen (Hooglied 2:14; 8:13-14; Hebreeën 4:1-16; 12:25-29),  leren leven naar elk openbaringswoord van rhema-manna dat uit Zijn mond voortkomt (Mattheüs 4:4; Deuteronomium 8:3)  toestaan dat die rhema-openbaring ons geestelijk schoonwast (Efeze 5:26) en ons geloof opbouwt (Romeinen 10:17)  en ons weerhouden van rebellie, zonde, hekserij, koppigheid, ongerechtigheid en afgoderij (1 Samuel 15:22-23). Dit is onze voorbereiding, door ons te reinigen in Zijn rivier van rhema-woorden van leven, als een bruid zonder vlek, rimpel of smet. Zou onze Geliefde trouwen met een bruid waarmee Hij niet kan praten, één die niet heeft geleerd Zijn stem te horen, eerst als een schaap (Johannes 10) en dan als een minnaar die in vervoering wordt gebracht door Zijn aanwezigheid (Hooglied 2:14; en hoofdstuk 1 en 2)? Wij dorsten naar Zijn aanwezigheid en wij verlangen te drinken uit Zijn bron, de bron van het Leven, door het horen van de stem van de Heer, de stem die over deze zoete wateren klinkt (Psalm 46:5-6; 29:3-4; 36:9-13). De heerlijkheid van Zijn aanwezigheid wordt geopenbaard in Zijn stem (Genesis 3:8; Exodus 33:12-23; 1 Samuel 3:21). Wat heerlijk is Zijn liefde en goedheid voor ons, die ons toestaat tot Hem te naderen en die nadert tot ons!

14 Kingdom Faith Ministries International, Inc. PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA www.KingdomFaithMinistries.org © 2003, 2011 Paul D. Norcross. Alle rechten voorbehouden. Verlaat de fontein niet Wij verstevigen onze relatie met Hem als wij dichterbij komen en tijd doorbrengen bij het altaar in ons hart. Zoals Mozes God ontmoette op de ontmoetingsplaats, de tabernakel, zo is er een ontmoetingsplaats die wij bereiden in de tabernakel van onze geest. Dit is de plaats waar wij leren drinken uit de fontein van levend water. Een groot kwaad ontstaat wanneer Gods volk niet drinkt uit deze bron, de plaats waar we leren Zijn stem te horen. Ten eerste ontvangen zij niet het eeuwig levendmakende water dat nodig is om hun geestelijk leven in de Heer te onderhouden. Ten tweede hebben zij, Gods volk, wel behoefte aan geestelijk water, zodat zij toch hun eigen versie van dat water uitvinden. Dit is de reden waarom er in de wereld zo veel religieuze theologieën zijn. Er zijn er zelfs veel die prachtige, op liefde gebaseerde kenmerken hebben. Toch missen ze één ding: levend Water. Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden. Jeremia 2:13

15 Kingdom Faith Ministries International, Inc. PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA www.KingdomFaithMinistries.org © 2003, 2011 Paul D. Norcross. Alle rechten voorbehouden. Zulk water ontspringt alleen uit de fontein van Jezus Christus. Dit is de reden waarom ‘s werelds grote religies de wonderen van Christus in de wereld van vandaag niet kunnen doen. Helaas zijn veel christenen ook niet in staat om ze te doen. Hoe komt dit? Goede vruchten komen van goede bomen die goed bewaterd zijn. Levend water brengt levende geestelijke vrucht voort. De vrucht van levend Water is duidelijk. Gelovigen die drinken uit de fontein van levend water hebben duidelijk geestelijke vrucht in hun leven. Deze vrucht omvat Gods goedkeuring van hun bedieningen met tekenen, krachten en wonderen.8 Zeker omvat dit het winnen van mensen die verloren zijn. Maar echte bediening van levend water door Jezus Christus omvat ook wonderen, genezingen, het uitdrijven van demonen, de tekenen van een apostel en de tekenen van de Geest zoals het spreken in tongen. Het is ontnuchterend te beseffen dat, omdat God zegt ‘Ik, de HEERE, ben niet veranderd’,9 wij de manier waarop God met ons omgaat niet 8 Handelingen 2:22 Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de Nazarener, een Man Die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God, maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. 9 Maleachi 3:6

16 Kingdom Faith Ministries International, Inc. PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA www.KingdomFaithMinistries.org © 2003, 2011 Paul D. Norcross. Alle rechten voorbehouden. kunnen veranderen. We worden aangespoord om te drinken uit Zijn bron en de vrucht van dat streven zal altijd worden uitgedrukt in Zijn zegeningen. Als we in plaats daarvan onze eigen manier van bediening zoeken en onze levens leiden zonder openbaring van onze opperbevelhebber, zullen we veel op Kaïn lijken, die weliswaar een deel van zijn verplichting tegenover God nakwam, maar dat deed op een manier waarop hij dacht dat het moest in plaats van de manier die God hem door openbaring kenbaar maakte. Het resultaat was dat God zijn offer niet accepteerde. Kaïn werd boos op God. Door jaloerse woede, uitte hij zijn boosheid op zijn eigen broer en doodde hem. Wij moeten onze religieuze daden uitoefenen door Gods stem te horen en precies te gehoorzamen. Hoeveel mensen doen in hun bediening wonderbaarlijke werken (in hun eigen ogen en in de ogen van hun volgelingen) terwijl God Zijn goedkeuring niet betoont met bovennatuurlijke tekenen, krachten en wonderen? Mijn vrienden, bij afwezigheid van openbaring uit de bron van Jezus Christus, ontstaan er waterreservoirs van christelijk klinkende leerstellingen. Deze zorgen ervoor dat de kerkagenda's gevuld worden met veel drukte. Maar zij missen de goedkeuring van God. Wat is er gebeurd? Net als het volk van God, dat in de woestijn stierf omdat het de stem van de Heer niet hoorde,10 zo zal God het toestaan dat Zijn volk vandaag de dag sterft in zijn omzwervingen, tenzij zij eindelijk leren voor zichzelf Zijn stem te horen en te gehoorzamen. En dus te drinken uit de bron van levend Water, Jezus Christus. Alleen dan zal 10 Jozua 5:6 Want de Israëlieten waren veertig jaar onderweg in de woestijn, totdat heel het volk van strijdbare mannen die uit Egypte getrokken waren, omgekomen was. Zij hadden niet naar de stem van de HEERE geluisterd, en daarom had de HEERE hun gezworen dat Hij aan hen het land dat de HEERE aan hun vaderen gezworen had ons te geven, niet zou laten zien, een land dat overvloeit van melk en honing.

17 Kingdom Faith Ministries International, Inc. PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA www.KingdomFaithMinistries.org © 2003, 2011 Paul D. Norcross. Alle rechten voorbehouden. de Heer hen toestaan hun Jordanen over te steken naar het beloofde land van nieuwe verbondszegeningen. Tot die tijd blijft de kerk krachteloos, verward en vruchteloos vergeleken met de dynamische, Christus navolgende wandel die zij geacht wordt te hebben als resultaat van het horen en gehoorzamen van Zijn stem. Het is deze stem die stroomt als levend Water uit het heiligdom. Jezus' ogen gaan nog steeds glinsteren van Zijn kerk. Hij geniet van de persoonlijke gemeenschap met Zijn mooie bruid! Zij verlangt naar Hem, haar Eerste Liefde! Dit voelen zij in hun hart die Jezus aan het voorbereiden is, door het te reinigen met het water van Zijn voortdurende woorden van openbaring. Uit hun buik hebben zij geleerd om de stroom (rheo - een stamwoord van rhema) van Zijn stem in hun geest te horen (Johannes 7:37-39). Dit is het mechanisme waarmee Hij haar voorbereidt op haar huwelijksdag met de Koning. Door haar te reinigen met het water van de Heilige Geest, waardoor zij zonder vlek, rimpel of smet is. Openbaring 3:20-22 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Zoals de Koning Zijn scepter uitstak naar Koningin Esther, zodat zij, die zich op Zijn aanwezigheid had voorbereid, kon binnengaan, zo wordt de bruid van Christus vandaag het recht gegeven om de aanwezigheid van de Koning binnen te gaan. Wij raken Zijn hart aan zoals Esther dat van haar man aanraakte. Hij sprak eerst en zij leerde te luisteren. Zij overwon en werd uitgenodigd om met de Koning op

18 Kingdom Faith Ministries International, Inc. PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA www.KingdomFaithMinistries.org © 2003, 2011 Paul D. Norcross. Alle rechten voorbehouden. zijn troon te zitten. Zo zal het alle gelovigen ook vergaan die de stem van de fontein van levend water horen en gehoorzamen. Maar hoe wordt deze voorbereiding in gang gezet? Er zijn talrijke voorbeelden in de Schrift. De apostel Paulus ging bijvoorbeeld drie jaar lang naar Arabië (Galaten 1:15-18; 2:1-2), maar dat was niet om de Bijbel te leren kennen. Hij kende de Bijbel al erg goed en die zouden wij ook moeten kennen. Inderdaad, de openbaring die we denken te ontvangen kan niet bevestigd worden zonder de Schriften goed te kennen. Maar Paulus ging niet naar Arabië om meer te leren van de Schriften, maar om te leren hoe de stem van de Heer te horen. Hij ging om te leren hoe te leven en te bewegen en zijn ziel te hebben in Hem, door de kracht van de Heilige Geest. Het duurde jaren. Duurt het zo lang? Dat hangt ervan af. Zou jij bereid zijn om drie jaar van je tijd te investeren als dat is wat de Heer je vraagt te doen? Ben je bereid om alles te verkopen en het stuk grond te kopen dat de schat bevat van intimiteit met Hem? Of ben je als de rijke jongeman die meer van zijn aardse bezittingen hield dan van de Heer en ze daarom niet los wilde laten om Hem te volgen? Stel dat je tien miljoen euro wordt beloofd als je een driejarige opleiding voltooid. Zou je je huidige carrière en verplichtingen laten vallen om de volgende drie jaar van je leven te investeren? Waarom zien gelovigen hun investering in het leren kennen van het geluid van Christus' levende waterstem niet op dezelfde manier? Zijn Zijn schatten niet veel waardevoller? De Heer heeft voor iedere gelovige al een persoonlijk leerplan klaarliggen. Het is ontworpen om hen te helpen hun door God gegeven bestemming te vervullen nadat zij hebben geleerd te drinken uit Zijn fontein van levend water. Onze levensstijl, onze verplichtingen en onze verwikkelingen zijn vaak de schatten die we vasthouden. Maar met die schatten stevig in onze handen kunnen

19 Kingdom Faith Ministries International, Inc. PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA www.KingdomFaithMinistries.org © 2003, 2011 Paul D. Norcross. Alle rechten voorbehouden. we worden als de rijke jonge man die weg sjokte van de bron van Leven, omdat de kosten van het volgen van het leerplan van de Heer te hoog voor hem waren. Jezus vraagt ons nooit om de bediening van een ander te kopiëren. Deze gedachte is één van de waterreservoirs van onze eigen religieuze uitvindingen. We nemen aan dat Hij ons zal vragen om naar de andere kant van de wereld te gaan, of misschien om in armoede te leven. De Heer vraagt ons alleen om Zijn stem te horen en te gehoorzamen. Dus wat Hij jou zegt te doen zal anders zijn dan wat Hij tegen mij zegt. Hij vertelde Petrus om geen aandacht te schenken aan de bediening die Johannes had. Sommige gelovigen vrezen het onbekende zo erg en houden zo vast aan het bekende, dat ze niet op de Heer kunnen vertrouwen om hun weg te wandelen naar de wil van God voor hun leven. Als gevolg daarvan missen hun levens het prachtige goddelijke plan, het doel, de bestemming en hemelse kronen die God voor hen gereserveerd heeft! Alleen omdat zij halsstarrig weigeren, of slechts halfslachtig de nodige tijd nemen om vol vertrouwen de stem van de Heer te leren horen en enthousiast te gehoorzamen. Veel geliefde broers en zussen in Christus bidden om de wil van de Heer te leren kennen (een gebed dat opvallend afwezig is in de Bijbel) maar moet een kind bidden om de wil te weten van de ouders met wie hij een intieme relatie heeft? Zijn zij niet altijd in de buurt om in liefde te onderwijzen, te leiden en te gidsen? De investering die men doet om de stem van onze Herder te leren horen en te gehoorzamen zal de meest opmerkelijke beloningen opleveren in zowel dit leven als in het leven dat komt. Het volk van Mozes weigerde de berg op te gaan om de stem van de Heer te horen maar verkoos Mozes om het voor hen te doen.11 Hoe 11 Hebreeën 12:18-29

20 Kingdom Faith Ministries International, Inc. PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA www.KingdomFaithMinistries.org © 2003, 2011 Paul D. Norcross. Alle rechten voorbehouden. kan de Heer blij worden van een kerk die hun voorganger vraagt om de stem van God voor hen te zijn? "Volg Mij" wenkte Jezus tot Petrus, nadat Hij hem in Johannes 21:1522 geconfronteerd had met zijn door verloochening bezeten hart. De woorden "volg Mij" betekenen: iemand volgen die voorgaat, vergezellen, zich als begeleider bij Hem voegen.12 Jezus vraagt ons Hem te vergezellen. Hij geeft het water van het leven aan hen die letterlijk tijd nemen in hun drukke bezigheden om tijd alleen met Hem door te brengen. Hij deelt Zijn hart zo liefdevol. Hoe kunnen we niet verliefd op Hem worden als Hij samen met ons optrekt? Hoe kan Hij ons koel, verfrissend levend water geven als we niet leren om tot Hem te komen en te drinken? Een gebedsplek of -ruimte is voor gemeenschap met Degene die altijd leeft om voorbede te doen voor de heiligen. We kunnen leren om Hem onze agenda voor de dag te laten bepalen. De Auteur en Voleinder van het geloof wacht op de roep van de hongerige ziel die verlangt om vers geopenbaard mannabrood te eten. Hij brengt het levende water naar allen die dorst hebben en dit alleen zal een bron van water worden die ontspringt in het eeuwige leven. Zijn liefde drijft ons naar Hem toe als we zwak zijn en Hij sterkt ons als we leren stil te zijn in Zijn nabijheid, zoals Elia dat leerde!13 We leren stil te zijn voor Hem, Zijn rust binnen te gaan en op te houden met ons werk,14 om Hem Zijn werk te laten doen. Wij moeten nooit de bron verlaten en geen genoegen nemen met slechts eenrichtingscommunicatie met onze Meester Leraar, Jezus Christus. 12 Strong’s Concordance, akoloutheo #190 13 1 Koningen 19:12 14 Hebreeën 4:9-11

21 Kingdom Faith Ministries International, Inc. PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA www.KingdomFaithMinistries.org © 2003, 2011 Paul D. Norcross. Alle rechten voorbehouden. In het huis van mijn Vader Wat een vreugde is het om in de tuin te zitten met onze Geliefde, de Heer Jezus Christus, die het grote verlangen heeft om ieder van ons te leren hoe we binnen kunnen gaan en rusten in de troonzaal van Gods tegenwoordigheid. "Opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn", bad Jezus in de tuin in Johannes 17:22. Ik geloof dat het verlangen in elke ziel is om één te zijn met God. Dit is een verlangen dat gevoed moet worden. Jezus Christus kwam om "eenheid" een realiteit te maken voor hen die ernaar verlangen om één met Hem te worden! In Johannes 14 doet de Heer een opmerkelijke uitspraak over onze toekomst: Johannes 14:1-2 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. Johannes 14:2-3

22 Kingdom Faith Ministries International, Inc. PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA www.KingdomFaithMinistries.org © 2003, 2011 Paul D. Norcross. Alle rechten voorbehouden. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Hoe vaak heb ik deze regels niet gelezen en werd getroost bij de gedachte aan een toekomstige woning alleen voor mij in de hemel. Het is makkelijk om alle luxe dingen die we daar zouden willen hebben voor te stellen. Misschien is dit inderdaad een toekomstbeeld van de hemel voor ons. Maar op een dag, toen ik deze verzen aan het lezen was, begon de Heer me een aantal waarheden te tonen die mijn aandacht trokken. Het woord "woningen" kan beter vertaald worden met "woonplaats" of "een verblijfplaats". Toen ik over deze verzen nadacht, begon de Heilige Geest me te laten zien dat deze verzen niet alleen over een toekomstige plaats gaan. Kijk eens naar vers 3: Johannes 14:3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. De sleutel tot het begrijpen van deze verzen is het erkennen dat Jezus door de Geest spreekt over een plaats in de Geest waar Ik ben. Hij zegt niet "waar Ik was", of "waar Ik zal zijn", maar "waar Ik ben." Met andere woorden, waar Jezus nu is, daar kan jij ook zijn. Dit is een plaats in de Geest, niet een fysieke plaats. Jezus moest weggaan om de Trooster, de Heilige Geest, te laten komen (Johannes 16:7). Eén van de doelen van Jezus' vertrek was om een plaats in de Geest voor te bereiden voor jou om in te wonen, zodat jij kunt zijn waar Jezus Christus is.

23 Kingdom Faith Ministries International, Inc. PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA www.KingdomFaithMinistries.org © 2003, 2011 Paul D. Norcross. Alle rechten voorbehouden. Je denkt misschien, "Nou, ik dacht dat er in Kolossenzen 1:26-27 staat dat Christus in mij is, de hoop op de heerlijkheid" en je hebt gelijk. Christus is inderdaad in elke wedergeboren gelovige. Maar begrijp dit: de plaats waar we Jezus ontmoeten is een geestelijke plaats en de plaats van intimiteit en gemeenschap met de Vader en met Jezus Christus is een plaats in de Geest. Jezus ging erheen om deze plaats voor te bereiden, zodat je erheen kunt gaan wanneer je maar wilt. David noemde deze plaats "de schuilplaats van de Allerhoogste" in Psalm 91:1. Johannes verwees ernaar als een plaats waar men met de Heer de maaltijd gebruikt (Openbaring 3:20). Iedereen die ooit een nauwe, persoonlijke omgang met de Heer heeft gehad en machtige daden voor het Koninkrijk heeft verricht, heeft deze geestelijke waarheid begrepen en ervaren: dat jij en ik geschapen zijn tot intieme gemeenschap met Jezus Christus en door Hem tot nauwe gemeenschap met de Vader. Dit is waarom Jezus kwam en voor u stierf. In de Geest te wandelen bestaat uit het leren komen tot de plaats van intieme gemeenschap met Jezus Christus. Een stem uit het verleden Ik wil iets delen vanuit een van mijn favoriete boeken, De navolging van Christus. Het is geschreven door een Duits-Nederlandse monnik genaamd Thomas a Kempis, die aan het begin van de 15e eeuw in een artikel getiteld, "Christus spreekt tot het innerlijke van de gelovige ziel" schreef: Ik wil horen wat God mij zegt. Gelukkig is de ziel die de Heer in zich hoort spreken en uit zijn mond een woord van troost verneemt.15 Gelukkig zijn de oren die opvangen wat God influistert en geen acht 15 Mattheüs 4:4 - Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.

24 Kingdom Faith Ministries International, Inc. PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA www.KingdomFaithMinistries.org © 2003, 2011 Paul D. Norcross. Alle rechten voorbehouden. slaan op het geklets van de wereld. Gelukkig zijn ook zeker de oren die niet luisteren naar de stem die buiten hen klinkt, maar horen naar de waarheid die innerlijk onderwezen wordt.16 Gelukkig de ogen die gesloten blijven voor de uiterlijke dingen, maar gericht zijn op het innerlijk. Gelukkig zij die doordringen tot het innerlijk en zich door dagelijkse oefeningen steeds meer proberen voor te bereiden op de hemelse geheimen. Gelukkig zij die ernaar hunkeren om vrij te zijn voor God en zich losscheuren van alle wereldse belemmeringen. Richt hier je aandacht op, mijn ziel, en sluit de deur voor wat de zinnen prikkelt. Dan kun je horen wat God in je spreekt. Dit zegt je Geliefde: Ik ben jouw heil, jouw vrede en jouw leven. Blijf bij Mij en je zult vrede vinden. Laat al het vergankelijke achter je en zoek het eeuwige. Wat brengt het tijdelijke anders met zich mee dan verleidingen? Wat helpt alles wat geschapen is, als je door je Schepper verlaten bent? Als je alles hebt opgegeven, zorg dan dat je in de gunst komt van je Schepper en wees hem trouw. Dan ben je in staat om het eeuwige, ware geluk te verwerven.17 Jezus vertrok om deze plaats van het horen van Zijn stem voor te bereiden; een plaats waar we kunnen leren te leven naar elk woord dat uit de mond van God komt. Zijn schapen horen Zijn stem en volgen Hem. Zij volgen de stem van niemand anders. Geleid worden door de Geest is geleid worden door de raad van Jezus, in directe 16 1 Johannes 2:27 - En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen – en die zalving is waar en is geen leugen – en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven. 17 THOMAS A KEMPIS De navolging van Christus – Inleiding en moderne bewerking door Jacques Koekoek – derde druk, januari 2020 – KokBoekencentrum Uitgevers Utrecht – ISBN 978 90 435 2740 8

25 Kingdom Faith Ministries International, Inc. PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA www.KingdomFaithMinistries.org © 2003, 2011 Paul D. Norcross. Alle rechten voorbehouden. interactie met Zijn kerk. "Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven,…" spreekt Johannes 15:7. Hoe kan een relatie met iemand die je liefhebt alleen gebaseerd zijn op wat er over hem of haar geschreven is, in plaats van op actieve communicatie met hem of haar? Wat een vreugde is er in het horen van de stem van de Bruidegom! Elke dag is een nieuw avontuur met degene van wie je houdt, Jezus Christus. Het Koninkrijk van God is Zijn Aanwezigheid Het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. 18 Het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht.19 Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze (d.w.z. door de vijf zintuigen).... het is binnen in jou.20 Het koninkrijk van God is geen plaats en het is geen tijdsperiode. In plaats daarvan is het de aanwezigheid van God. Het is de aanwezigheid van God die we als eerste moeten zoeken en zijn gerechtigheid en al deze dingen (nodig in dit leven) zullen je erbij gegeven worden.21 Het is de aanwezigheid van God die komt als we een persoonlijke relatie met Jezus Christus krijgen wat het verlangen van elk hart is. Hij moet ons kloppend hart zijn! Zoals de Sulammithische vrouw hevig verlangde om bij haar geliefde herdersjongen te zijn in het Hooglied van Salomo, zo groeien wij ook in het verlangen naar Degene die we liefhebben, Jezus Christus. Blijf 18 Romeinen 14:17 19 1 Korinthe 4:20 20 Lukas 17:20-21 21 Mattheüs 6:33

26 Kingdom Faith Ministries International, Inc. PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA www.KingdomFaithMinistries.org © 2003, 2011 Paul D. Norcross. Alle rechten voorbehouden. hongerig naar Hem, door elke dag tijd te steken in het zoeken naar Hem. Hij zal gevonden worden door iedereen die Hem zoekt. Hem erkennen Ik riep altijd tot God als ik Spreuken 3:5-6 las. Ik bad dan: "God, als ik ook maar één keer in mijn leven deze verzen echt kon doen, dan zou ik zo dankbaar zijn." Toen ontmoette ik Jezus en begon te beseffen hoe makkelijk deze verzen te doen zijn. Ze kunnen net zo makkelijk worden als ademhalen: Spreuken 3:5-6 Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken. De Heer gebruikte een illustratie om mij deze verzen te leren. Hij liet me een beeld zien van een brug met drie brugdekken. In New York City zijn er bijvoorbeeld bruggen met twee snelwegen, de een boven de ander. Als je vanaf de onderste snelweg omhoog kijkt lijkt het of je tegen een plafond of een dak aankijkt en heb je er geen idee van dat er nog een hele weg boven je ligt. De Heer liet me zien dat mannen en vrouwen een lagere snelweg kunnen nemen en gedreven worden door hun lichaammet zijn begeerten en lusten, of ze kunnen op het middelste niveau reizen op de snelweg van hun ziel (waarin iemands persoonlijkheid ligt, menselijke gedachten, emoties en redeneringen). Maar veel beter nog kunnen zij rijden op het hoogste niveau, de snelweg van de Geest. De snelweg van de Geest bevindt zich boven de ziel en het lichaam en vanaf een van de twee lagere niveaus is het moeilijk te zien dat er nog een snelweg van de Geest boven je ligt.

27 Kingdom Faith Ministries International, Inc. PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA www.KingdomFaithMinistries.org © 2003, 2011 Paul D. Norcross. Alle rechten voorbehouden. Toen liet de Heer me zien dat je toegang krijgt tot de geestelijke snelweg door Hem op allerlei manieren te erkennen gedurende de dag. Wanneer we pauzeren in al onze drukte en Hem erkennen, kunnen we op de Geestelijke snelweg springen en er op reizen. En reizen door te leven in de Geest is zoveel heerlijker dan rijden op het niveau van onze ziel of ons lichaam! Het erkennen van de Heer geeft ons toegang tot de dingen van de Geest. Dit is de manier waarop God het leven bedoeld heeft. Als je verlangt te leven in het rijk van wonderen, erken Hem in al je wegen en leer te luisteren naar zijn kleine stille stem die je op je wegen zal leiden. Laat me je een voorbeeld geven dat zich kort geleden voordeed toen ik terugkwam van een drieweekse zendingsreis naar Roemenië samen met dominee Carl Fox en een geweldig team van predikanten en heiligen. We onderwezen in lokale kerken en evangeliseerden in de straten. Op weg naar huis stopte ik in Londen om een gelovige te bezoeken die een exemplaar van mijn boek Dining at the Master's Table: Learning to Hear the Voice of the Lord (Dineren aan de tafel van de Meester: de stem van de Heer leren verstaan) had gelezen, evenals het boek van dominee Carl Fox, Turning Curses To Blessings (Vervloekingen omzetten in zegeningen).22 Na een gezegende tijd van gemeenschap zette de gelovige me af op de luchthaven voor de terugreis naar Boston. Het was net of ik op de luchthaven Heathrow een dierentuin binnenliep. De luchthaven was gevuld met duizenden boze mensen 22 Beide boeken zijn nuttig als praktische sleutels om het vertrouwen in het horen van de stem van de Heer te leren. Neem contact op met Kingdom Faith Ministries International (zoals vermeld op de voorkant van dit boek) voor meer informatie.

28 Kingdom Faith Ministries International, Inc. PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA www.KingdomFaithMinistries.org © 2003, 2011 Paul D. Norcross. Alle rechten voorbehouden. van wie de vlucht was geannuleerd. Het bleek dat die dag de grote luchthavens van Europa hun luchtverkeersleidingssysteem hadden omgezet naar een nieuw computersysteem. De meeste vluchten werden geannuleerd omdat de omschakeling van het systeem niet goed was gegaan. Nu kon ik een paar nachten in Londen blijven en ontdekken hoe ik gezegend kon worden! Maar de luchtvaartmaatschappijen zouden er wel voor moeten betalen, want ik had bijna al mijn financiële middelen ingezet om de gelovigen in Roemenië te helpen. Echter, omdat de problemen een regeringsprobleem waren, wilde geen enkele luchtvaartmaatschappij de kosten van de tussenstop betalen. Dat was dan ook de hoofdreden waarom de menigte zo boos was. Daarnaast gaven de luchtvaartmaatschappijen aan dat ze de eerst komende vier à vijf dagen de vluchten niet volledig op orde zouden kunnen krijgen. Ik stond een uur in een rij met duizenden anderen, voordat ik mij realiseerde dat ik meer moest doen dan alleen maar in de rij staan. Ik begon op en neer te lopen in de terminal terwijl ik zong in tongentaal. Ik begon God te prijzen dat Hij alles onder controle had. Ik prees Hem dat Hij voor de grondlegging van de wereld wist dat deze puinhoop zou gebeuren. Ik belde mijn vrouw Rita en vroeg haar of ze de situatie aan de gebedsteams wilde doorgeven, zodat ze ervoor konden bidden. Ik begon God met heel mijn hart te vertrouwen en niet te vertrouwen op wat ik dacht te begrijpen. En terwijl ik doorging Hem te erkennen, leidde Hij mijn pad. Tijdens het prijzen kwam ik op het idee om met een ticketagent te gaan praten. Ik wist in mijn geest dat deze gedachte van God kwam. De rijen voor de kaartverkoop waren allemaal leeg, omdat alle gestrande passagiers in de rij voor de klantenservice stonden te schreeuwen.

29 Kingdom Faith Ministries International, Inc. PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA www.KingdomFaithMinistries.org © 2003, 2011 Paul D. Norcross. Alle rechten voorbehouden. De ticketagent zei me dat ze me op de reservelijst kon zetten voor de enige niet-geannuleerde vlucht naar Boston, maar dat ik nummer 30 op de lijst zou zijn. Er was weinig hoop op een vlucht waarbij honderden mensen mee wilden gaan. Ik wachtte de tussenliggende drie uur, terwijl ik al die tijd God lof toezong, in de terminal. Tijdens deze periode vertelde de Heer me dat ik inderdaad op deze vlucht zou komen. Halleluja! Nu had ik een definitief rhemaopenbaringswoord waar ik me aan vast kon houden en door God heb ik geleerd dat geen rhema-woord onmogelijk is (Lucas 1:37). Eindelijk was het tijd om naar de balie te gaan om de reserveoproepen te horen. Ik was net klaar met het beantwoorden van een vraag van de vrouw die naast me stond, met nummer 28 op dezelfde wachtlijst. Ik had van Christus getuigd en ze vroeg me: "Ik hoop dat je voor deze vlucht hebt gebeden?" Ik verzekerde haar dat ik dat had gedaan en op dat moment begon de ticketagent de namen af te roepen. Het was nu vijftien minuten voor vertrek en de gate was ver weg van de ticketbalie. De agent noemde de eerste naam. De volgende naam die hij noemde was de mijne! In plaats van nummer 30, veranderde God mij in nummer 2! Ik haastte me naar het vliegtuig en plofte neer in mijn stoel. Enkele ogenblikken later kwam een andere man aan boord en nam plaats in de stoel naast mij. De volgende twee uren waren een heerlijke tijd waarin ik over Jezus Christus kon getuigen tegen deze man, die me achteraf vertelde hoezeer hij het had gewaardeerd om over de Heer te horen en hoe hij gewoonlijk een hekel heeft aan praten in vliegtuigen en opzettelijk nooit met iemand spreekt! Hij opende zijn hele leven voor mij terwijl hij sprak. Hij was wedergeboren, maar had nooit eerder gezien hoe God wilde dat hij zou leren om dicht bij Hem te komen, zodat hij Zijn stem kon horen en gemeenschap met Hem kon hebben.

30 Kingdom Faith Ministries International, Inc. PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA www.KingdomFaithMinistries.org © 2003, 2011 Paul D. Norcross. Alle rechten voorbehouden. Zie je, God is zo bereid om ons te helpen om door Zijn Geest te wandelen. Hij is zo gretig om onze stappen te leiden als we Hem erkennen in al onze wegen. Onze vreugde is om deze gezindheid in ons te laten zijn die ook in Christus Jezus was.23 Om te leren reizen op de weg van de Geest van God in plaats van de weg van ons vleselijke lichaam en onze ziel te bewandelen. Jezus ging heen om deze plaats voor ons te bereiden zodat wij daarheen kunnen gaan en daar kunnen blijven. Hij deed dit zodat wij deze plaats vandaag kunnen leren kennen. Er is geen grotere vreugde dan elk moment in gemeenschap met Jezus Christus en met de Vader te zijn. Je bent geliefd en uitgenodigd om tijd door te brengen in de aanwezigheid van de Koning. Je bent welkom om je door Hem te laten leiden naar de stille wateren, waar Hij je ziel herstelt. De rijke man wilde dat wat hem dierbaar was niet achterlaten, maar wilde eraan vasthouden. Het is niet lang nadat we verliefd zijn geworden op Jezus Christus dat we ontdekken hoe weinig houvast we krijgen door de dingen van dit leven. Zoals de man die hoorde van de schat in het veld en bereid was alles te verkopen om dat veld te kopen, zo hebben wij zo’n schat in onze relatie met Jezus Christus, dat we bereid zijn om alles te doen wat nodig is in de drukte van ons leven om meer tijd door te brengen met onze geliefde. Ga jij naar jouw Arabië? Moge de Heer je vervullen met de vreugde van zijn aanwezigheid. Moge je verteerd worden door en vastbesloten zijn om meer intiem met Hem te worden, want de Bijbel verklaart dat allen die Hem zoeken Hem zullen vinden. 23 Filippenzen 2:5

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU1OTMyMg==